Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

iv3.pl/sklep-seo/

 1. §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym iv3.pl/sklep-seo/ prowadzony jest przez firmę IV3 Dawid Paprocki z siedzibą w Katowicach, kod
   pocztowy 40-862, ul. Czoika 3, e-mail: [email protected], NIP: 6272694528, REGON: 388519170, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
   Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  2. Definicje:
   1. Sklep internetowy – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem iv3.pl/sklep-seo/,
   2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
    elektroniczną,
   3. Usługodawca – IV3 Dawid Paprocki z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-862, ul. Czoika 3, e-mail: [email protected], NIP: 6272694528,
    REGON:
    388519170, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
   4. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna
    lub
    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
   5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
   6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginei hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
    którym
    gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
   7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia i jego realizację bez
    konieczności
    zakładania Konta,
   8. Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez
    Usługodawcę,
   9. Umowa – umowa o świadczeniu usług zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
   10. Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
   11. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas
    wyboru
    usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka,
   12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, będące przedmiotem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,
   13. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający dokonanie zakupu.
   14. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy,
    o którym mowa w §7.
   15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny.
   16. Kupon zniżkowy –
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
   1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
   2. umożliwieniu zawarcia Umowy poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
   3. możliwości skorzystania z zakresu świadczeń, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, który obejmuje:
    1. Katalogowanie – usługa polega na zamieszczeniu stron internetowych Usługobiorcy zarówno do płatnych jak i darmowych katalogów.
    2. Presell Pages – usługa polega na zamieszczeniu artykułów do grup Presell Page.
    3. Link Building SEO – usługi tworzące duże ilości linków kierujących do stron Usługobiorców. Usługi obejmują odpowiednio:
     1. Podlinkowanie – umożliwia zdobycie dużej ilości linków, które mogą zaindeksować wpisy w katalogach presell oraz zdobyć duże ilości
      backlinków
     2. Piramida linków – jedna z technik SEO
     3. Linki Trust Rank
     4. Linki z Ogłoszeń
     5. Linki z MiniBlogów
     6. Marketing Szeptany
     7. Link Building SEO
     8. Zaplecza SEO
     9. Copywriting
     10. Linki z Profili na Forach
    4. Copywriting – kreacja tekstów z zachowaniem perswazji, oryginalności oraz pomysłowości w celu stworzenia artystycznej reklamy.
  4. Umowa obejmująca Usługi świadczone przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 3 powyżej, jest umową starannego działania. Usługodawca świadczy
   Usługi z należytą starannością, zgodnie
   z fachową wiedzą oraz doświadczeniem rynkowym, z użyciem najlepszych dostępnych metod. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie lub
   nieosiągnięcie jakiegokolwiek rezultatu podjętych na rzecz Usługobiorcy działań. Pozytywny rezultat świadczonych Usług jest zależny nie tylko od
   Usługodawcy, lecz również od czynników, na które Usługodawca wpłynąć nie może, takich jak struktura strony internetowej Usługobiorcy, aktualny
   profil linkowy dla strony internetowej Usługobiorcy, optymalizacja strony internetowej Usługobiorcy.
  5. Usługa, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c powyżej, jest wykonywana wyłącznie w oparciu o wytyczne Klienta.
  6. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego
   akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań
   finansowych dla Usługobiorcy. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie
   informacji o rezygnacji przez Usługobiorcę na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
  7. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest:
   1. osobą fizyczną lub
   2. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub
   3. osobą prawną lub
   4. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
    oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Usługi z oferty sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Usługodawca,
   podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
  9. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności
   ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  10. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z
   dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową obsługującej Java Script.
  11. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.
  12. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego
   funkcjonowania Sklepu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.
  13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie
   konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
   niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  14. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
   gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z
   prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy
   charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu
   prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art.
   567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 2. §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz
   dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
   1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
  5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Usługobiorcę
   Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
  6. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia
   roboczego.
  7. Usługodawca potwierdza Usługobiorcy:
   1. złożenie Zamówienia,
   2. otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą
    elektroniczną,
   3. rozpoczęcie realizacji Usługi,
    – w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
  8. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w
   pkt.
  9. niniejszego paragrafu.
  10. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) po odpowiedniej weryfikacji nie będą
   rozpatrywane.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych
   do
   skutecznej realizacji Zamówienia.
  12. Po wniesieniu przez Usługobiorcę opłaty, wystawiana jest faktura VAT, przesyłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu
   rejestracji
   lub podczas składania zamówienia
 3. §3. PŁATNOŚCI
  1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami bruttonetto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz
   cła.
   Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
  3. Do każdego Zamówienia dołączony jest Dowód zakupu (faktura VAT).
  4. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
   1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy,
  5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień
   złożonych przez tego Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim
   zdaniu,
   realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. §4. DOSTAWA
  1. Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji lub
   składania
   zamówienia.
  2. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od
   3h
   do 14 dni roboczych i zależny jest od dziennej ilości zamieszczanychzamieszczeń linków.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie
   prawo
   do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.
 5. §5. REKLAMACJA
  1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane
   niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Poinformowanie Usługodawcy o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
  3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres e-mail: [email protected] za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomieniw przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze
   strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
  6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie elektronicznej pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za
   pośrednictwem
   poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.
  7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego
   reklamację
   o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. §6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych
   danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W
   przypadku
   niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego – Usługodawca zachęca do kontaktu.
  3. Usługodawca nie ma wpływu na to jak długo zdobyte linki będą aktywne. Linki zdobywane są na stronach należących do osób trzecich i usługodawca nie
   ma
   wpływu na to jak długo będą one aktywne.
 7. §7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(kodeksu cywilnego oraz przedsiębiorcą, o którym mowa w § 1 pkt 15 regulaminu,
   przysługuje
   prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi.
  2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach:
   1. świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
    świadczenia,
    że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli,
    i które
    mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu
    jego
    zindywidualizowanych potrzeb,
   4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
    względu
    na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
   6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
    połączone z
    innymi rzeczami,
   7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy i dostarczenie może nastąpić
    dopiero
    po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
   8. umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli
    Usługodawca
    świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
    naprawy
    lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
   9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
    jeżeli po
    dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę,
   10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
   12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
    związanych
    z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
    Usługobiorcy
    przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. W związku z powyższym, uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   a
   zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
   przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. Dyspozycja zawarta w pkt 3 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Sklep tj. dostarczania treści cyfrowych
   niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy.
  5. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(kodeksu cywilnego, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych
   bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w § 1 pkt 15 regulaminu) –
   uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.
  6. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 43(kodeksu cywilnego (z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w § 1
   ust.
   15 regulaminu), przed rozpoczęciem świadczenia, Usługodawca może odmówić realizacji Usług bez podania przyczyny, a nawet odstąpić od zawartej już Umowy,
   również bez podania przyczyny. Usługodawca może również odstąpić od umowy zawartej z Usługobiorcą, będącym przedsiębiorcą, w trakcie wykonywania usług,
   w
   tym bez podania przyczyny, co rodzi obowiązek wzajemnego zwrotu uzyskanych świadczeń, z potrąceniem w rozliczeniu kosztów poniesionych przez
   Usługodawcę,
   powstałych do momentu odstąpienia od umowy przez Usługodawcę, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i świadczenia Usług.
 8. §8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
  2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi
   przepisami o ochronie danych osobowych.
  3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego
   adres
   e-mail.
  4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa
   Kupujących
   jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce Prywatności.
 9. §9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
  1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego
   iv3.pl/sklep-seo/ są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
  2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego
   iv3.pl/sklep-seo/ w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa
   autorskie.
  3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego iv3.pl/sklep-seo oraz wykorzystywania ich
   do
   celów marketingowych oraz handlowych.
  4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest
   niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 10. §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami
   konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane
   przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
  2. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w
   powyższym
   punkcie.
  3. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia
   Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich
   zalecenia
   dla poszczególnych zamówień.
  4. Usługobiorca niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Usługodawcę do wystawiania
   faktury
   VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W
   przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej
   jednak
   niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach
   obowiązujących w momencie ich składania.
  6. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem
   właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  7. Przepisu § 10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane
   będą
   w
   sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
  8. Kupujący będący Konsumentem może:
   1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o
    pozasądowym
    rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
    któremu
    podlega Sprzedawca, jest Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach (adres: ul. Brata Alberta 4, 40-019 Katowice, e-mail:
    [email protected], strona internetowa: https://katowice.wiih.gov.pl/
   2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w przypadku ujętym w § 10 pkt 7, właściwość Sądu określana będzie według przepisów
  powszechnie obowiązujących
  w RzeczypospolitejRzeczpospolitej Polskiej.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu
  cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i inne właściwe.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.